[29 maart 2003] Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel, zienswijze verkeersplan Heeze
Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links
Zienswijze verkeer- en parkeerstudie/centrumplannen

Zienswijze verkeer- en parkeerstudie/centrumplannen

De Fietsersbond deelt de analyse van de gemeente dat alleen een randweg niet voldoende helpt: of er nu wel of geen randweg komt, er zal een keuze gemaakt moeten worden in de dorpskernen voor het langzame verkeer.

Zonder deze aanvullende maatregelen is de randweg slechts een capaciteitsvergroting, die het sluipverkeer door Heeze nog verder doet toenemen, in Heeze geen problemen oplost, maar wel nieuwe problemen in Heeze en in Leende toevoegt. Een randweg vraagt eerder meer dan minder aanpassingen in de kernen.

Voorkomen moet worden dat doorgaand verkeer via de Kapelstraat sneller kan zijn dan via de alternatieve routes; dit kan door het hele traject van Geldropseweg tot en met Ginderover consequent in te richten. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan het alsnog aanbrengen van verkeersplateaus op de Geldropseweg in plaats van de bestaande uitrit-constructies, zebra 's in winkel gebieden, Kapelstraat en Jan Deckerstraat drastisch herinrichten tot erf, herinrichting van het Wilhelmina plein zodat de Nieuwendijk aansluit op de oude Stationsstraat met de Kapelstraat als zijweg, enzovoorts.

De Muggenberg zal drukker worden. Dat betekent dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de oversteken voor fietsers bij Pilidoe, het Ekelpad, de Sandermannen en het ruiterterrein. Deze oversteken kunnen veiliger. Nu moeten fietsers op de rijbaan op elkaar wachten door de te smalle metalen platen. Deze kunnen verbreed worden. Verder is een midden-eiland bij het ruiter-terrein nodig. Ook is het belangrijk het fietspad langs de Muggenberg te beveiligen door het op te nemen in een plateau dat de toegangspoort tot het 30km/u gebied accentueert.

Het voornemen van de gemeente om het fietsverkeer te stimuleren binnen en tussen de dorpskernen juicht de Fietsersbond natuurlijk toe. We hebben tal van suggesties om dat te realiseren. Een aantal daarvan:

 • Aanleg fietspad Leende-Sterksel
 • Een fietsvriendelijker inrichting van de stationstunnel
 • Hoofdroutes voor fietsers met voorrang, ook op alle rotondes (Ginderover en Muggenberg)
 • Brede vrijliggende fietspaden van asfalt
 • Vloeiende verkeersdrempels (zoals op Schoolstraat, niet zoals op de Ambachten)
 • Doortrekken van logische fietsroutes, zoals op de Dirk Heziuslaan
 • Goede overdekte stallingen bij de winkels, zoals bij het station
 • Niet parkeren op of direkt langs fietsstroken
 • Oplossen versmalling P.Thijssenlaan Sterksel
 • Bromfiets van het fietspad af

  Naar aanleiding van de berichten dat er weer nagedacht wordt over aanleg van Losweg en Buldersweg, vraagt de Fietsersbond aandacht voor de volgende punten:

 • Mogelijkheid eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op de Emmerikstraat (richting Nieuwe Hoeven). Dit zou de volgende voordelen bieden: meer ruimte voor fiets verkeer, minder kruisende bewegingen nabij rotonde Wilhelminaplein, en minder vrachtverkeer door Emmerikstraat.
 • Aannemende dat de Losweg ook voor gewoon verkeer toegankelijk wordt, zou de Leenderweg tussen spoor en Emmerikstraat zelfs verkeers-luw gemaakt kunnen worden.
 • Wanneer de Losweg de functie van Nieuwendijk/Ginderover over kan nemen, kan Ginderover zonder vrachtverkeer en misschien zelfs met veel minder gewoon doorgaand verkeer smaller aangelegd worden, ten gunste van de te smalle fietspaden.
 • Spoorweg overleg met NS.