Home Nieuws Thema's Fietsparel Het Ventiel Contact Links

Fietsroute Heeze-Geldrop
Notitie Fietsersbond Heeze-Leende-Sterksel

11 december 2002, A. Niessen,
fbheeze@dse.nl

Inleiding

Deze notitie betreft de fietsroute van Heeze naar Geldrop. Doordat de gemeente Geldrop 2 rotondes buiten de bebouwde kom bij de snelweg gaat aanleggen, komt de veiligheid van de (veelal schoolgaande) fietser hier in het geding. Een alternatief is een eenzijdig fietspad aan de westzijde. Comfort en veiligheid van zo'n enkelzijdig en het bestaande tweezijdig fietspad worden in deze notitie tegen elkaar afgewogen. Deze notitie laat zien dat een eenzijdig fietspad resulteert in minder kruisingen en veiligere oversteekplaatsen. Ook ontstaat er extra ruimte die bij de rotondes een extra strook richting Eindhoven mogelijk maakt, waardoor wegcapaciteit voor auto's ook wordt vergroot.

Huidige verkeerslichten bij snelweg

Tweezijdig of enkelzijdig ?

De beslissing om het fietspad enkelzijdig of tweezijdig aan te leggen, heeft alleen invloed op het fietsverkeer van Heeze naar Geldrop. Dit verkeer is geconcentreerd in de ochtendspits. Het verkeer van Geldrop naar Heeze zal altijd aan de westzijde rijden.

Handhaven van het tweezijdige fietspad kent de nodige nadelen:

Fietsroute Emopad bij spoorwegovergang

Het enkelzijdig aanleggen van het fietspad, aan de westzijde, heeft als voordeel dat het grootste gedeelte van het fietsverkeer vanuit Heeze afkomstig is van de wijken westelijk van de doorgaande weg, en dus de doorgaande route in Heeze niet hoeft over te steken. Vervolgens vermijdt het westelijke fietspad dan de zijweg Zegge/ANWB, de op- en afritten van de snelweg, en de uitritten van het motel en hotel. De fietsroute Geldrop-Heeze maakt onderdeel uit van de non-stop fietsroute richting Emopad/Eindhoven; een enkelzijdig fietspad biedt hierop een uitstekende aansluiting.

Verkeer richting Hout-Oost en Bogardeind-Noord moet alsnog oversteken in Geldrop. Het verkeer richting Hout-Oost betreft vrijwel uitsluitend fietsverkeer naar het Strabrecht College (ca 40% in de spits, ca 25% gemiddeld over de dag). Een veilige oversteek is voor hen letterlijk van levensbelang. Op deze plaats, binnen de bebouwde kom, en met gescheiden rijstroken, kan deze oversteek veilig gerealiseerd worden.

Gevaar van de nieuwe rotondes

Handhaving van een tweezijdig fietspad bij aanleg van de nieuwe rotondes leidt tot een gevaarlijke situatie. De rotondes hier zullen niet alleen verwarrend zijn - rotondes in Heeze en Geldrop waar de fietser wel voorrang heeft, en rotondes bij de snelweg waar de fietser geen voorrang heeft - maar de nieuwe rotondes zullen voor fietsers ook gevaarlijk worden. De kwetsbare groep scholieren die op tijd op school moeten zijn - anders krijgen ze straf - staan hier niet minder dan zes rijstroken te wachten, met smalle vluchtheuvels, waar grote hoeveelheden auto's langs rijden die net van de snelweg komen, of eindelijk de snelweg op kunnen. Scholieren rijden in groepen: als er een gaatje in de verkeersstroom is en de eerste fietser rijdt door, volgt de rest. Hopelijk kunnen auto's dan nog stoppen, en passen de fietsers allemaal op de volgende vluchtheuvel. Het fietspad blokkerende vrachtwagens die voor de rotonde stoppen, verleiden de scholieren tot er tussen door te slalommen om toch op tijd op school te kunnen zijn.

Alternatief voor Bogardeind-Noord

Het fietsverkeer richting Bogardeind-noord is nu nog aanzienlijk (ca 50%); dit is voor fietsers echter een moeilijke route. Vanaf de Beukelaar zijn de fietsstroken zeer smal, en de verkeerslichten bij de Gijzenrooiseweg/Laan der Vierheemskinderen ongunstig. Recht doorgaand fietsverkeer richting Heuvel moet bij de kruising Bogardeind/Korte Kerkstraat/Langstraat ook nog eens voorrang geven aan rechtsaf slaand verkeer. Er is een veel betere route voor dit fietsverkeer voorzien in de toekomst: westelijk langs de spoorlijn en verder via Parallelweg of Heggestraat. Voor verkeer over de Parallelweg richting station/Eindhoven/Hulst is dit in meters net zo lang, en in tijd sneller. Richting Heuvel is het weliswaar zo'n 150m extra, maar net zo snel in tijd en het scheelt twee verkeerslichten en enkele vervelende knelpunten.

De voordelen van dit alternatief komen bij een enkelzijdig fietspad beter tot hun recht dat bij handhaving van de bestaande situatie.

Kruising Emopad bij spoorlijn

Te verbeteren fietsroute langs spoorlijn, via viaduct over Gijzenrooiseweg richting Parallelstraat/Heggestraat

Afweging veiligheid eenzijdig of tweezijdig fietspad

Deze paragraaf vergelijkt de verschillende routes van Heeze naar Geldrop. We beoordelen de veiligheid van de kruisingen en tellen welk aandeel van de fietsers de diverse kruisingen gebruiken (afhankelijk van hun oorsprong en bestemming).

We vergelijken de volgende varianten:

We baseren ons op de volgende uitgangspunten, deels gebaseerd op metingen:

Oorsprong  
Nieuwe Hoeven/Weibossen 75%
Engelse Tuin/Geldropseweg 25%

Bestemming zonder met alternatief spoorlijn
Hout-Oost (Strabrecht) 25% 25%
Bogardeind-Noord 50% 30%
Langs spoorlijn 0% 20%
Emopad 25% 25%

Veiligheid van de diverse oversteken

In de volgende tabel vergelijken we de veiligheid van de diverse oversteken (-: onveilig, o: gemiddeld, +: goed) en tellen ze gewogen op afhankelijk van het aandeel fietsers dat er gebruik van maakt.

Naast de nieuwe rotondes, hebben we ook de oversteek van de Geldropseweg ter hoogte van de zegge met een VRI als onveilig aangemerkt. Reden hiervoor is dat deze VRI naast fietsers-oversteek vooral ook een doserende werking heeft, en dus te verwachten valt dat automobilisten hier regelmatig het rode licht zullen negeren. Ook ligt deze VRI buiten de bebouwde kom.

RR RL LL LL-spoor Relatief-
gebruik-door
Geldropseweg (rotonde Z) o o (75 %)
Rulselaan (rotonde W) o o (90 %)
Rulselaan (rotonde W) o o (15 %)
Muggenberg (Hendse Driessen) o o (75 %)
Geldropseweg (rotonde N) o o (25 %)
Zegge (zijweg m voorrang) o (100%)
Op/afrit Z (4 stroken) - (100%)
Op/afrit N (3 stroken) - (100%)
Geldropseweg (VRI) - (100%)
Bogardeind (Hout-Oost) o o o (25 %)
Bogardeind (VRI Emopad) o (25 %)
Bogardeind (VRI Emopad) o o (50 %)
Bogardeind (VRI Emopad) o (20 %)
Aantal oversteken,
verdeeld naar veiligheid
Totaal - 2 1
Totaal O 2.9 2.4 1.9 1.6
Totaal aantal oversteken 4.9 3.4 1.9 1.6

Verkeersintensiteiten

Dezelfde tabel als hierboven kan opgesteld worden waarbij ook rekening wordt gehouden met de intensiteiten van de te kruisen verkeersstromen. Deze tabel is ingewikkelder, maar leidt tot dezelfde conclusie.

Conclusie: westelijk fietspad véél veiliger

De conclusie is dat westelijke aanleg van het fietspad door zowel Geldrop als Heeze een wezenlijk veiligere oplossing oplevert voor de fietser: van 4.9 naar 1.9 kruising; van 2 knelpunten (de snelweg rotondes) naar 0 knelpunten. Opwaardering van de fietsroute langs het spoor levert een verdere kwaliteitsverbetering, ook voor fietsers die via het Bels Lijntje rijden.

Subsidie

SRE verstrekt, onder voorwaarden, 50-80% subsidie op deze verbinding. Verplaatsing van het fietspad als gevolg van aanleg busbaan maakt de kosten van de noodzakelijke verplaatsing van het fietspad en de aanleg van de busbaan voor 90% subsidiabel.

Capaciteitsgevolgen voor autoverkeer

Ook voor auto's is westelijke aanleg beter: minder fietser oversteekbewegingen betekent meer wegcapaciteit. In het bijzonder geldt, bij westelijke aanleg, dat de snelweg oprit richting Eindhoven dan met een bypass voor verkeer uit Heeze langs de tweede rotonde en met een extra rijstrook richting snelweg kan worden uitgevoerd. Bij handhaving van het bestaande fietspad moet het autoverkeer uit Heeze richting Eindhoven wel via beide rotondes en is er slechts één rijstrook richting snelweg mogelijk.

U kunt ook de bijbehorende petitie Geldropseweg/Bogardeind tekenen.